Informace o podání oznámení
Formulář společnosti Exchange s.r.o., IČ 257 77 726, se sídlem Praha 1 - Josefov, Kaprova čp.14, č.or.13, PSČ 110 00 (dále jen „společnost Exchange“) pro podání oznámení ve smyslu ustanovení § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

Oznámení ve smyslu výše uvedených zákonných ustanovení je možné podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Exchange písemně, ústně nebo na Vaši žádost osobně příslušné osobě, email: pavel.krch@exchange.cz, tel.: +420 800 22 55 99. Oznámení je možné podat i prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti dostupného na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/ Samotné oznámení je možné podat i zcela anonymně, v takovém případě je však nezbytné zaznamenat unikátní kód Vašeho oznámení nacházející se v pravém horním rohu Vaší obrazovky, za účelem možnosti Vašeho vyrozumění o přijetí oznámení a výsledcích posouzení jeho důvodnosti. Společnost Exchange v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně oznamovatelů vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost Exchange nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Za účelem vyřízení Vašeho oznámení zpracovává společnost Exchange s.r.o., IČ 257 77 726, se sídlem Praha 1 - Josefov, Kaprova čp.14, č.or.13, PSČ 11000 (dále jen „společnost Exchange“) osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.